دسته‌بندی نشده

تحلیلگر عربستانی: “نمیتوان دخالت طرف سومی را در حوادث امروز دردریای عمان نادیده گرفت. گروهی از موفقیت میانجیگری ژاپن متضرر خواهند شد از جمله عربستان و امارات و إسرائيل. امارات به نیابت از همه گفت که میخواهد جزئی از هر توافقی با ایران باشد. پیام این حادثه از طرف یک جریان نیست.”

تحلیلگر عربستانی: “نمیتوان دخالت طرف سومی را در حوادث امروز دردریای عمان نادیده گرفت. گروهی از موفقیت میانجیگری ژاپن متضرر خواهند شد از جمله عربستان و امارات و إسرائيل. امارات به نیابت از همه گفت که میخواهد جزئی از هر توافقی با ایران باشد. پیام این حادثه از طرف یک جریان نیست.”

اینجا نظر بدهید